Barion Pixel

A Klick Team Kft. (a továbbiakban: Klick Team)

Általános Szerződési Feltételei

 „Üdvözlöm azon a rendkívüli utazáson, amelyet együtt teszünk meg az Ön weboldalának a megszületése és/vagy internetes ügyfélszerzésének fejlesztése érdekében.”

 

I. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed Klick Team által adott ajánlatokra,  azok visszaigazolására, a szerződés létrejöttére és időtartamára, a számlák kiállítására és kiegyenlítésére, valamint a garanciavállalás feltételeire.

II. Árajánlat adása/a szerződés létrejötte

Figyelemmel a weboldal-készítés és az internetes ügyfélszerzés interaktív folyamataira, a Klick Team már az árajánlat adása előtt tisztázza a weboldal készítését vagy kommunikációs kampány futtatását befolyásoló alapvető tényezőket, így: a Megrendelőt számszerűen milyen üzleti célok motiválják, mi a Megrendelő célcsoportja és miért, illetőleg milyen üzenetet kíván közvetíteni a célcsoport felé (üzlet, brand, image).

Klick Team ezen kérdések feldolgozását követően közli a Megrendelővel a szakmai javaslatát és adja meg árajánlatát.

A szerződés az árajánlat elfogadásával, és
a) weboldal készítés esetén a vállalkozói díj 50%-ának az átutalásával jön létre, amelyből 30% foglaló, 20% előleg,
b) kommunikációs kampány futtatása esetén 1 havi kampánydíj-előleg átutalásával jön létre.

III.      A szerződés teljesítése/kapcsolattartás módja

III/1.   Klick Team a munka menetére vonatkozóan ún. változáskövetőt készít, amelyen keresztül követhető a munka folyamata és elkészítése határidejének esetleges módosulása. A változáskövető egy Word dokumentum, amiben dátum szerint rendezve kerülnek felvezetésre a fejlesztés során felmerült módosítási (változtatási) igények. A későbbi dátumok felül, a korábbi dátumok alul jelennek meg. Az igények felvezetése (bemásolása pl. e-mailből) fekete tintaszínnel történik. Ez jelenti a még nem feldolgozott tételeket. Piros színnel jelölendők a hiányok, zöld színnel a kész, lezárt tételek. Kék és lila színnel jelölendők a felek megjegyzései.

A munka folyamatában a kapcsolattartás minden esetben írásban (e-mail) történik.

A weboldalt Klick Team ugyancsak írásban jelenti készre a Megrendelő felé. Amennyiben ezt a Megrendelő megerősíti és aláírja a teljesítési igazolást, úgy megtörténik a weboldal élesítése.

A kommunikációs kampány végzését Klick Team minden hónap végével havi kampányjelentéssel igazolja, aminek Megrendelő általi elfogadása alapján Klick Team hai számlát állít ki.

A weboldal élesítés akképpen történik, hogy a tárhelyen az élesítés előttig fejlesztett, de a nagyközönség elől elrejtett weboldalt Klick Team publikálja, azaz az a nagyközönség és a keresőrobotok számára is láthatóvá válik. Klick Team felelőssége publikálásra kész állapotban készre jelenteni; Megrendelő felelőssége az élesítést jóváhagyni.

III/2.   Amennyiben a Megrendelő 60 napon túl „hallgat”, úgy Klick Team a weboldalt készre jelenti és azt élesíti.

Ebben az esetben Klick Team igényt tart a vállalkozói díj további 40%-ára.

III/3.   Amennyiben a Megrendelőnek a weboldal szolgáltatásával kapcsolatosan bármilyen kifogása merülne fel, úgy azt azonnal, de legkésőbb 24 órán belül kell Klick Team felé jeleznie az info@webterulo.hu e-mail címre. Amennyiben a Megrendelő ezen határidő alatt kifogását nem terjeszti elő, úgy arra a továbbiakban már nem hivatkozhat. A kifogások előterjesztése a fizetési határidőt nem érinti.

III/4.   Klick Team a tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

IV. Díjazás

IV/1.   Klick Team a megrendelés teljesítését (készre jelentés – élesítés) követően jogosult a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett díjazás további 40%-a összegéről végszámla kiállítására.

IV/2.   Klick Team a IV/1. pontban rögzített összegű számla kiállítására a III/2. pontban rögzített esetben is jogosult.

IV/3.  Amennyiben a Megrendelő a megrendelés teljesítése során többletmunkálatokkal bízza meg Klick Team-et (pl.: új funkció, funkció (elrendezés)-váltás), úgy Klick Team a többletmunkák ellenértékéről a módosított megrendelés vagy árajánlat alapján állít ki számlát.

IV/4. A Klick Team jogosult az elkészült weboldal láblécébe rövidített cégnevét, logóját vagy rövidített cégnevét, kiegészítve egy kiemelt tevékenységének megnevezésével, pl. “WEBTÉRÜLŐ (seo szakértő)” úgy elhelyezni, hogy az így beillesztett szöveg vagy logó egy linket tartalmazzon a webterulo.hu főoldalára vagy tetszőleges aloldalára. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy ezen elhelyezésért ellentételezésben nem részesül. Megrendelő jogosult kérni az elhelyezés eltávolítását weboldaláról, amennyiben az a saját brand-jét zavarja.

V. Fizetési feltételek

V/1.    A végszámla kiegyenlítése 5 napos átutalással történik. A Megrendelő köteles Klick Team számláján megjelölt bankszámlára átutalni a vállalkozói díjat a számlán szereplő fizetési határidőre.

V/2.    A VI/3. pontban rögzített jólteljesítési időszak elteltét követően Klick Team jogosult a fennmaradó 10% összegű vállalkozói díjról számlát kiállítani az V/1. pontban rögzített feltételekkel.

V/3. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles Klick Team részére a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezetek közötti jogügyletekre vonatkozó (jegybanki alapkamat + 8%), magánszemély esetén pedig a jegybanki alapkamat kétszeres összegét kitevő  késedelmi kamatot fizetni. 10 napot meghaladó késedelem esetén Klick Team jogi utat vesz igénybe, és fizetési felszólítást követően haladéktalanul bírósághoz fordul.

V/4. A számla végösszegét a Megrendelő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles Klick Team részére megfizetni. A Megrendelő Klick Team által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult.

V/5. A weboldal tulajdonjoga a teljes megrendelési összeg kifizetése után száll át a Megrendelőre.

VI. Foglaló/ Kötbér/Jóteljesítési garancia/Jótállás

VI/1.   Klick Team részére előre fizetett összegből 30% foglaló. E foglalót a Megrendelő elveszíti, amennyiben a magatartására vezethető vissza a szerződés meghiúsulása, azaz a weboldal a Megrendelő hibájából, késedelméből vagy egyéb okból nem jön létre.

VI/2.   Az ÁSZF III/2. pontjában rögzített ok miatt Klick Team kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a vállalkozói díj 0,5%-a késedelmes naponként, de maximum összesen 30%. A maximális kötbér érvényesítése mellett Klick Team a szerződéstől is jogosult egyoldalúan elállni.

VI/3.   Klick Team a weboldal készre jelentésétől és élesítésétől számított 30 napig jóteljesítési garanciát vállal az átadott weboldal szerződés szerinti működésére.

VI/4. Klick Team a jóteljesítési garanciális időszak letelte után 1 évig jótállást vállal az átadott weboldal szerződés szerinti működésére a VI/5. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén.

VI/5. A VI/4. pontban rögzített 1 éves jótállás abban az esetben érvényes, amennyiben Megrendelő megrendelte és folyamatosan fizeti a weboldal karbantartási szolgáltatást legalább 3 havi sűrűséggel, továbbá Megrendelő megrendelte a “Hacker-támadás elleni védelem” funkciót. E megrendelések hiányában Klick Team nem vállal jótállást a weboldal működésére a VI/3. pontban rögzített időtartamon túl, és a weboldal bármilyen javítása, visszaállítása, vírusmentesítése kizárólag külön díjazás mellett történhet meg.

VII. Titoktartás

A felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses jogviszonyban tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként kezelik és gondoskodnak arról, hogy azok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az üzleti titok megsértéséért felelős felet kártérítési kötelezettség terheli.

VIII. A szerződés megszűnése

Egyedi megrendelés esetén a szolgáltatás teljesítésével, és a szolgáltatás ellenértékének a megfizetésével a szerződés megszűnik.

Kommunikációs kampány esetében a hirdetési fiókok tartalma és beállításai – amennyiben azokat (a hirdetési fiókokat, tartalmukat és beállításait is) Megrendelő biztosította – átszállnak a Megrendelőre.
Amennyiben a hirdetési fiókokat, tartalmukat és beállításaikat Klick Team hozta létre, azok Klick Team szellemi tulajdonának minősülnek, így tulajdonjoguk Megrendelő kérésére, szerződés szerinti 3 havi kampánymenedzsment díj átutalása ellenében szállnak át a Megrendelőre.

IX. Szolgáltatás elutasítása

Jelen nyilatkozat azzal a céllal születik, hogy kizárja és kifejezetten megtagadja az alább felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását Klick Team részéről:

Szexuális kizsákmányolás: Klick Team kijelenti és garantálja, hogy semmilyen formában nem vállal szolgáltatást olyan cégek, személyek vagy szervezetek számára, akik tevékenységeik révén szexuális kizsákmányolást folytatnak vagy támogatnak.

Személyes szabadság korlátozása: Klick Team kifejezetten elutasítja a szolgáltatást olyan cégek, személyek vagy szervezetek részére, akik személyes szabadságot korlátoznak vagy korlátozni kívánnak bárki számára, ideértve, de nem kizárólagosan a rabszolgaságot és a kényszermunkát.

Fegyver- és drogkereskedelem: Klick Team teljes mértékben elhatárolja magát attól, hogy bármilyen szolgáltatást nyújtson olyan cégeknek, személyeknek vagy szervezeteknek, akik fegyverek vagy drogok illegális kereskedelmével foglalkoznak vagy ezt támogatják.

Gyermekek bántalmazása: Klick Team kijelenti, hogy semmilyen körülmények között nem vállal szolgáltatást olyan cégek, személyek vagy szervezetek számára, akik gyermekek bántalmazásához kapcsolódó tevékenységet folytatnak vagy támogatnak.

Klick Team felelősséget vállal azért, hogy meggyőződjön arról, hogy minden üzleti kapcsolatában és szolgáltatásnyújtásában betartja és tiszteletben tartja ezen elveket és irányelveket.

X. Az ÁSZF módosítása

Klick Team fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a Megrendelőt olyképpen tájékoztatja, hogy a változást a weboldalán közzéteszi.

Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, Megrendelőnek írásban közölnie kell Klick Team-tal, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követő első számlát a Megrendelő kiegyenlíti, az a Megrendelő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek.

XI. Kizárólagos illetékesség

A felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákat megkísérlik bírósági eljáráson kívül rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék.

XII. A jelen Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

Dunakeszi, 2017-03-17.